§ Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z ShiShiKo poprzez Sklep, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

  b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

  c) zawarcia umowy (w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym).

 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować ShiShiKo, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy ShiShiKo zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności , w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ShiShiKo). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ShiShiKo został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności ShiShiKo dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. ShiShiKo zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu zwracanego towaru przez ShiShiKo. ShiShiKo prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu sklepu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował ShiShiKo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.  
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Otwarte produkty nie podlegają zwrotowi.

§ Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.