Regulamin sklepu internetowego „ShiShiKo”

określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.§ 1 Definicje

1.  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Konsument - osoba fizyczna dokonująca z ShiShiKo, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Konto użytkownika – nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem funkcjonalność Sklepu pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

4.  Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

5.  Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od ShiShiKo drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

6.  Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

7.  Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

8.  Regulamin – niniejszy regulamin.

9.   Sklep – sklep internetowy „ShiShiKo” prowadzony przez ShiShiKo pod adresem www.shishiko.com

10.  ShiShiKo – Natalia Milińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ShiShiKo Natalia Milińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP6423171172, nr REGON381177714, ul. Dożynkowa 50/25  52-311 Wrocław.§ 2 Dane kontaktowe

1.      Adres pocztowy: ShiShiKo Natalia Milińska, ul. Dożynkowa 50/25  52-311 Wrocław

2.      Adres e-mail: shop@shishiko.com

3.      Numer telefonu: 510-189-910§ 3 Złożenie zamówienia

1.      W celu dokonania zakupów w Sklepie (zawarcia właściwej umowy z ShiShiKo) w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka.

2.      Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia) oraz wybiera metodę dostarczenia zamówienia.

3.      W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści składanego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie właściwej umowy pomiędzy Kupującym, a ShiShiKo.

4.      Kupujący może dokonać zakupów z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

5.      Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.§ 4 Koszt Zamówienia

1.      Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

2.      Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane w Sklepie.
§ 5 Płatności1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2:a) za pośrednictwem platformy płatniczej tpay;

b) tradycyjny przelew bankowy3.         Za zamówienie należy zapłacić w terminie do 2 Dni roboczych od momentu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu. 

4.         ShiShiKo informuje, że z uwagi na specyfikę metod płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a) dokonanie płatności w taki sposób możliwe jest wyłącznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia za wyjątkiem wybrania przelewu zwykłego jako sposobu zapłaty.

5.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

1.      Zakupione towary, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia, dostarczane są do Kupującego m.in. za pośrednictwem firm kurierskich. Szczegółowy opis możliwych form dostawy oraz ich koszt znajduje się w Sklepie w zakładce: DOSTAWA.

2.      Nie ma możliwości osobistego odebrania zamówionych towarów w siedzibie ShiShiKo

3.      Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 4

4.      Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy.

5.      Realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez ShiShiKo płatności za zakupiony towar.

6.      ShiShiKo jest zobowiązana do dostarczenia towaru bez wad.§ 7 Odstąpienie od umowy

1.      Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z ShiShiKo poprzez Sklep, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
c) zawarcia umowy (w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym).

3.      Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować ShiShiKo, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4.      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.      W przypadku odstąpienia od zawartej umowy ShiShiKo zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności , w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ShiShiKo). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ShiShiKo został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.      Zwrotu płatności ShiShiKo dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.      ShiShiKo zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu zwracanego towaru przez ShiShiKo. ShiShiKo prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował ShiShiKo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Otwarte produkty nie podlegają zwrotowi.§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

1.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Konto Użytkownika

1.      Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.

2.      Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, wygenerowanie formularza odstąpienia od umowy dla konkretnego zamówienia, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika.

3.      Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.

4.      Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą javascript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

5.      W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ShiShiKo na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6.      Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do ShiShiKo, na adres email: shop@shishiko.com swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

 

§ 10 Newsletter

1.      Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2.      Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

3.      Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, ShiShiKo wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a ShiShiKo rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

4.      Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą javascript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

5.      W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

6.      Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email shop@shishiko.com

7.      Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 § 11 Reklamacje

1.      W przypadku wystąpienia wady zakupionej rzeczy Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

2.      W przypadku wystąpienia wady zakupionej rzeczy Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 
d) żądać usunięcia wady.

3.      ShiShiKo prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.

4.      W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący jest obowiązany w razie potrzeby, na jego koszt dostarczyć wadliwą rzecz na adres pocztowy ShiShiKo wskazany w § 2 Regulaminu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, ShiShiKo zwraca koszt poniesiony na dostarczenie wadliwej rzeczy na adres pocztowy ShiShiKo.

5.      ShiShiKo zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

6.      Każde zalecenie ShiShiKo, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń ShiShiKo w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

7.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email:shop@shishiko.com.

8.      Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta Użytkownika należy zgłaszać ShiShiKo na adres email:shop@shishiko.com

9.      Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać ShiShiKo na adres email:shop@shishiko.com

10.  ShiShiKo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 § 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.§ 12 Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych ShiShiKo podczas korzystania ze Sklepu jest ShiShiKo.

2.      Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

3.      Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

4.      Podane przez Kupującego podczas składania zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez ShiShiKo tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

5.      Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych ShiShiKo w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest ShiShiKo.

6.      Użytkownik zakładając Konto Użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, założenia konta użytkownika w sklepie ShiShiKo. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez ShiShiKo w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.

7.      Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

8.      Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych ShiShiKo w związku z usługą Newsletter jest ShiShiKo.

9.      Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez ShiShiKo w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy.

10.  Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 § 13 Wymogi techniczne

1.      Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą javascript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów w Sklepie także aktywne konto email.§ 14 Postanowienia końcowe

1.      Każda umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

2.      Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

3.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

4.      W przypadku ewentualnego sporu z podmiotem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby ShiShiKo.

5.      Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Skuteczne odstąpienie od umowy będzie się wiązało z anulowaniem zamówienia. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.

6.      ShiShiKo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto Użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez ShiShiKo.

7.      Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.

8.      W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email: shop@shishiko.com co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

9.      Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

10.  ShiShiKo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez ShiShiKo.

11.  Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.

12.  W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

13.  W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email: shop@shishiko.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

14.  Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– ShiShiKo Natalia Milińska, ul. Dożynkowa 50/25  52-311 Wrocław,

e-mail: shop@shishiko.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data(*) Niepotrzebne skreślić.